Tony Bennett & Lady Gaga – Anything Goes (Studio Video)

Tony Bennett & Lady Gaga – Anything Goes (Studio Video)