Ke’s “TiK ToK” and Chrissy’s “My Slushy” – Compare! [FAIR USE]

Ke’s “TiK ToK” and Chrissy’s “My Slushy” – Compare! [FAIR USE]